Violenza fisica

Essas Vus victima d'in act da violenza? L'agid a victimas As gida a surmuntar quest'experientscha da violenza. Ella As infurmescha davart Voss dretgs e procura per ulteriur agid.

Titelbild - Violenza fisica

Exempels per delicts da violenza pon esser:

  • Vus essas victima d'ina bastunada u sblundregiada.
  • In confamigliar da Vus è vegnì mazzà.
  • Vus essas victima d'in accident, p.ex. d'in accident da traffic u d'in accident da lavur.

Essas Vus victima d'in act da violenza? Na savais Vus betg co proceder ussa? Na savais Vus betg a tgi As drizzar u cun tgi discurrer sur da quai ch'è succedì? È in confamigliar da Vus vegnì mazzà? U è ina persuna che stat datiers a Vus daventada victima d'in act da violenza e Vus vulais gidar? Alura As drizzai a l'agid a victimas.

Qua chattais Vus tut ils posts da cussegliaziun da l'agid a victimas

Tge po l'agid a victimas far per Vus?

Las persunas dal fatg da l'agid a victimas pon per exempel far il suandant per Vus:

  • Ellas taidlan per che Vus possias raquintar tge ch'è succedì cun Vus.
  • Ellas As gidan ad elavurar Vossa experientscha da violenza.
  • Ellas As infurmeschan davart Voss dretgs.
  • Ellas As sustegnan en dumondas dal dretg d'assicuranzas u en la procedura penala.
  • Ellas procuran per ulteriur agid, per exempel in'advocata u in advocat u sustegn psicologic.

Dapli davart la cussegliaziun da l'agid a victimas