Mesiras repressivas per motivs da provediment

Vus essas daventà la victima d’ina mesira repressiva per motivs da provediment avant il 1981? U essas Vus vegnì nizzegià ora u maltractà sco uffant plazzà? Voss post da cussegliaziun chantunal è qua per Vus, sche Vus vulais raquintar da Vossas experientschas engrevgiantas. Ed el sustegna Vus da dumandar per ina contribuziun da solidaritad.

Titelbild - Mesiras repressivas per motivs da provediment

Vus essas la victima d’ina mesira repressiva per motivs da provediment u d’in plazzament extrafamigliar, sche Vus essas per exempel:

  • vegnì „plazzà administrativamain“ senza sentenzia giudiziala.
  • vegnì nizzegià ora u maltractà sco uffant plazzà.
  • vegnì maltractà sco uffant en ina chasa d’uffants.
  • vegnì mess sut pressiun da dar davent Voss uffant u d’al dar liber per l’adopziun.
  • vegnì sterilisà u sfurzà da stgatschar in uffant cunter Vossa voluntad u senza savair.

En tut quests cas avais Vus il dretg da survegnir sustegn da l’Agid a victimas sco er il dretg sin ina contribuziun da solidaritad. La premissa per obtegnair ina tala contribuziun da solidaritad è che la mesira repressiva per motivs da provediment u il plazzament extrafamigliar saja vegnì ordinà avant il 1981. Cun dar ina contribuziun da solidaritad renconuscha la societad ch’igl è vegnì fatg entiert a Vus.

Vulais Vus raquintar Vossa istorgia ad insatgi? U vulais Vus far ina dumonda per ina contribuziun da solidaritad e duvrais sustegn? Lura essas Vus en il dretg lieu tar Voss post da cussegliaziun chantunal – per ordinari è quai l’Agid a victimas en Voss chantun.

La cussegliaziun è gratuita e confidenziala: nagin n’intervegn insatge da Vossa istorgia, sche Vus na vulais betg quai. Tut ils collavuraturs da l’Agid a victimas èn persunas spezialisadas.

Tge pon ils posts da cussegliaziun far per Vus?

Las persunas spezialisadas dals posts da cussegliaziun pon per exempel far il suandant per Vus:

  • Ellas taidlan tiers, sche Vus vulais raquintar da Vossas experientschas engrevgiantas.
  • Ellas sustegnan Vus, sche Vus avais dumondas davart l’ulteriur proceder.
  • Ellas accumpognan Vus da tschertgar Voss dossiers.
  • Ellas gidan Vus a far ina dumonda per ina contribuziun da solidaritad.
  • Ils posts da cussegliaziun As intermedieschan en cas da basegn contacts cun ulteriurs servetschs (p.ex. autoritads u archivs).